😂 فکاهی 😉
@cool_jokes
😉 فکاهی افغانی 😂 ملت ره میخندانیم بدون توهین به دین/ قومیت و مذهب 🇦🇫 ❤️جهت همکاری با ما ، مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد کنید 🙏 هَدفــ فَقطـ خَندییٰدن شُمـٰاستـ💋💦😂👻 ❤️ ❤️ ارتباط و ارسال سوژه : @Feedback_Robot